name:member WHERE `uid`='33674'falsename:member WHERE `uid`='33674'falsename:company_jobArrayfalsename:company_jobArrayfalsename:company WHERE `uid`='33674'falsename:company WHERE `uid`='33674'falsename:admin_user WHERE `uid`='7'falsename:admin_user WHERE `uid`='7'falsename:company_statis WHERE `uid`='33674'falsename:company_statis WHERE `uid`='33674'falsename:company_rating WHERE `id`='17'falsename:company_rating WHERE `id`='17'falsename:company WHERE `uid`='33674'falsename:company WHERE `uid`='33674'falsename:userid_msgArrayfalsename:userid_msgArrayfalsename:userid_jobArrayfalsename:userid_jobArrayfalsename:banner WHERE `uid`='33674' AND `status`='0'falsename:banner WHERE `uid`='33674' AND `status`='0'falsename:company_news WHERE `uid`='33674' AND `status`='1'falsename:company_news WHERE `uid`='33674' AND `status`='1'falsename:company_product WHERE `uid`='33674' AND `status`='1'falsename:company_product WHERE `uid`='33674' AND `status`='1'falsename:company_show WHERE `uid`='33674' AND `status`='0' ORDER BY sort DESC LIMIT 6falsename:company_show WHERE `uid`='33674' AND `status`='0' ORDER BY sort DESC LIMIT 6falsename:userid_msgArrayfalsename:userid_msgArrayfalsename:userid_jobArrayfalsename:userid_jobArrayfalsename:userid_jobArrayfalsename:userid_jobArrayfalsename:company_account WHERE `comid`='33674'falsename:company_account WHERE `comid`='33674'falsename:company_job WHERE `uid`='33674' AND `status`='0' AND `state`='1' AND `r_status`='1'falsename:company_job WHERE `uid`='33674' AND `status`='0' AND `state`='1' AND `r_status`='1'falsename:company_job WHERE `uid`='33674' AND `state`='1' AND `operatime` <> ''falsename:company_job WHERE `uid`='33674' AND `state`='1' AND `operatime` <> ''falsename:userid_job WHERE `com_id`='33674' AND `job_id` in (0)falsename:userid_job WHERE `com_id`='33674' AND `job_id` in (0)falsename:school_xjh WHERE `uid`='33674' AND `status`='1' LIMIT 3falsename:school_xjh WHERE `uid`='33674' AND `status`='1' LIMIT 3falsename:company_statis WHERE `uid`='33674'falsename:company_statis WHERE `uid`='33674'false 襄阳爱尔眼科医院有限公司最新招聘信息-襄阳快捷人才网

襄阳人才招聘网上搜索,为襄阳人才提供最新的招聘或兼职信息。 咨询热线:0710-3251114
襄阳爱尔眼科医院有限公司招聘职位
相关职位招聘
职位收藏成功
您可以在职位收藏夹中查看
您正在申请 职位,请选择您要投递的简历
您正在申请 职位,请选择您要投递的简历
您正在申请 职位,请选择您要投递的简历
您正在申请 职位,请选择您要投递的简历
您正在申请 职位,请选择您要投递的简历
申请成功
恭喜您职位申请成功,请耐心等待企业回复
投递者简历要求(* 你的简历需必填红色项目才能领取红包)
工作经历
不限
教育经历
不限
项目经历
不限
技能证书
不限
赏金投递
完善简历
关注微信公众号
申请结果早知道
联系时请说明是在襄阳快捷人才网上看到的
申请职位需要先创建一份简历哦,如果已有简历,可直接登录登录
基本信息
*姓        名:
* 出生年月:
*最高学历:
请选择最高学历
高中以下
高中
中专
大专
本科
硕士
博士
*工作经验:
*手机号码:
账号设置
*登录密码:
*手机验证
为了提高求职成功率,请完善以下信息!
最近一份工作
*公司名称:
*担任职位:
*在职时间:
-
*工作内容:
毕业院校
*学校名称:
*在校时间:
-
*毕业学历:
所学专业: